Algemene voorwaarden

Aansprakelijkheid
Lekkerbootjevaren.nl kan nimmer  aansprakelijk worden gesteld voor persoonlijk letsel of schade van welke aard dan ook, onverschillig door welke oorzaak deze ontstaan is, voorafgaand, tijdens of ten gevolge van de vaart. Uitzondering hierop is de wettelijke verplichting tot schadevergoeding door aantoonbare opzet of grove schuld door Lekkerbootjevaren.nl. De wettelijke schadevergoeding is beperkt tot ten hoogste de boothuur van de betreffende vaart. Minderjarige kinderen vallen altijd onder de verantwoordelijkheid van de ouders en/of verzorgers. Op verzoek kan er voor kleine kinderen kosteloos voor  zwemvesten worden gezorgd.

Veiligheid
De schipper aan boord van een schip van Lekkerbootjevaren is altijd de baas. Hij of zij bepaalt altijd wat er gebeurt. Tijdens de vaart behoudt de schipper zich het recht voor , de vaart te onderbreken en/of de afgesproken route te wijzigen indien naar zijn/haar mening onverantwoorde en/of onveilige situaties voordoen of niet gehandeld wordt conform deze algemene voorwaarden. Veiligheid staat bij ons altijd voorop.

Betaling
Betaling vindt uitsluitend voorafgaand aan de vaartocht plaats, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk of per e-mail anders is overeengekomen.

Annulering
De opdrachtgever kan de opdracht annuleren door middel van een schriftelijke (of per e-mail) en gedateerde kennisgeving.  Hiervoor hanteren wij de volgende termijnen:

  • Annulering meer dan  30 dagen voor aanvang van de  tocht: geen annuleringskosten.
  • Annulering 30 dagen of minder voor aanvang van de tocht: 25% van de totale kosten.
  • Annulering 14 dagen of minder voor aanvang van de tocht: 50% van de totale kosten.
  • Annulering 7 dagen of minder voor aanvang van de tocht: 100% van de totale kosten.

Annulering catering
Indien Lekkerbootjevaren de catering aan boord verzorgd, gelden de volgende termijnen:

  • Annuleren catering meer dan 72 uur voor aanvang tocht: geen annuleringskosten
  • Annuleren catering minder dan 72 uur voor aanvang tocht: 100% annuleringskosten. Dit in verband met door externe leveranciers aan te leveren catering.

Afwijking van bovenstaande annuleringstermijnen is slechts mogelijk nadat betrokken partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

Een (kleine) wijziging in het aantal personen kunt u doorgeven tot 7 dagen voor de vaartocht, zonder dat u eventuele annuleringskosten betaalt.

Wij rekenen geen annuleringskosten bij zeer slechte weersomstandigheden (zoals bij een weeralarm). In overleg wordt een alternatieve datum bepaald.

Wederverhuur
Het is nimmer toegestaan de boot door te verhuren (wederverhuur) of in welke vorm dan ook commercieel in te zetten voor eigen gewin zonder dat daar uitdrukkelijke schriftelijke toestemming voor is verleend door Lekkerbootjevaren.nl.

Wees op tijd
Zorgt u ervoor dat u 5 minuten voor de afgesproken tijd op de afgesproken plek aanwezig bent. We kunnen eventuele wachttijd aan het einde niet meer inhalen vanwege strakke planning. Wachtttijd betekent dus vaartijd. Indien wij – om wat voor reden dan ook – niet tijdig op de afgesproken tijd en plaats aanwezig zijn, dan zullen we natuurlijk ons best doen om u tegemoet te komen en langer door te varen.

Zorg voor onze omgeving
We zijn dankbaar voor het gebruik van de grachten,  singels en andere wateren die we bevaren en houden die graag schoon.  We verwachten van u dat u daaraan meewerkt, bijvoorbeeld door voor afval gebruik te maken van onze prullenbak aan boord en helemaal niets overboord te gooien.

Muziek aan boord
Versterkte muziek is niet toegestaan. Op de Utrechtse grachten gelden een aantal ‘standaard’ regels welke wij respecteren.

Gebruik van alcohol
Indien Lekkerbootjevaren.nl voor drank zorgt tijdens de tocht is het niet toegestaan dat er zelf drank aan boord wordt gebracht. Tevens mag er geen drank van boord worden meegenomen aan het einde van de tocht. Personen die reeds onder invloed van alcohol zijn bij aanvang van de tocht wordt zondermeer toegang tot de boot ontzegd.  

Wangedrag
Bij wangedrag, al dan niet veroorzaakt door drankgebruik, heeft de schipper het recht de tocht te onderbreken of per direct te beëindigen.
Wildplassen is ten strengste verboden. Wildplassen zal leiden tot het onmiddellijk stopzetten van de tocht.
In geval van bovenstaande, blijft de betalingsplicht van de klant bestaan.  Ook zal geen restitutie worden verleend.

Gebruik van uw e-mailadres
Uw e-mailadres wordt automatisch in onze database bewaard en is bij ons in goede handen.  We gebruiken uw e-mailadres voor communicatie, marketing- of service-doeleinden van Lekkerbootjevaren.nl. Deze toestemming is op elk moment weer in te trekken, de mogelijkheid wordt hiertoe geboden in alle communicatie die u van Lekkerbootjevaren.nl ontvangt.
Uw e-mailadres is uitsluitend voor intern gebruik en en zal  nooit en te nimmer  verstrekt  worden aan derden.

Lokale regels gemeente Utrecht
De gemeente Utrecht heeft regels uitgevaardigd voor het gebruik van de grachten in Utrecht. Deze regels zijn algemeen van kracht en derhalve dient u zich ook te houden aan deze regels. U kunt hier de regels inzien.